A. Algemene gegevens

Kerk van de Nazarener Purmerend
kvdnpurmerend.nl
secretaris@purmerendnazarener.nl
824150491

De Kerk van de Nazarener Purmerend is een geloofsgemeenschap die behoort tot de wereldwijde Kerk van de Nazarener en maakt onderdeel uit van het Nederlands District. In het Handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent (voorzitter van het Nederlands District) of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Purmerend.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en gekozen leden van deze gemeente.

C. Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus. De Kerk van de Nazarener Purmerend

D. Beleidsplan.

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door:

Plaatselijk beleid

Onze kernwaarden als gemeente zijn:

De onderstaande aspecten beschouwen we als wezenlijk voor onze kerkgemeenschap en we streven er naar deze kenmerken als kerk te behouden:

Theologisch

We zijn een kerk die het evangelie centraal stelt.
We proberen vanuit genade te kijken en liefde te betonen.
We geloven dat God ons kan veranderen en ons helpt om zelf te veranderen.
Geloof is verbonden met gevoel en welzijn van de mens.

Kerk zijn

We zijn een relatiekerk waarin onderlinge verbondenheid van groot belang is.
We vormen een open en laagdrempelige gemeenschap.
Visionair: we ondernemen graag iets nieuws.
We streven er naar dingen positief te benoemen.
Niet reglementair maar persoonlijk.

Maatschappelijke positionering

We zoeken verbinding met Purmerend, communicerend naar de stad. Eigentijds in communicatie, zoeken publiciteit bij initiatieven.

E. Beloningsbeleid.

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed. De predikant krijgt een vergoeding conform de in het Nederlands District geldende tabellen. Deze vergoeding staat los van zijn werk als lid van de kerkenraad.

F. Activiteiten.

De kerk van de Nazarener is een evangelische kerk met een boodschap van hoop. Wij geloven in een God die zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde om vrede met hem mogelijk te maken. Dit doel wil de kerk bereiken door de volgende kernactiviteiten: het houden van wekelijkse erediensten (op zondag), evangelisatie en dienstbaarheid aan de omgeving. Daarnaast organiseren wij activiteiten die het geloof in God en de onderlinge verbondenheid versterken. Een actuele impressie van onze activiteiten is elders op deze site te vinden.

G. Voorgenomen bestedingen.

Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Staat van baten en lasten.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemd kalenderjaar.

BATEN (€)WerkelijkBegrootWerkelijkVerantwoording
201820182017Begroting Kerk
A. Bijdragen gemeenteleden48.23765.82770.463Bijdragen gemeenteleden
B. Opbrengsten uit bezittingen33100132Rente
C. Subsidies en overige bijdragen van derden---Subsidies
TOTAAL BATEN48.27065.92770.595
        
Lasten (€)WerkelijkBegrootWerkelijkVerantwoording
 201820182017 
D. Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)13.74837.26033.630Salaris Predikant, Pensioen predikant
E. Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk2.8211.7007.311Gemeente Algemeen, Koffie Apparatuur, Zondagsschool, Creche, RCL,
F. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk7.4568.3909.713District
G. Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)17.77318.27716.416Huur
H. Salarissen (koster, organist e.d.)---Koster, organist e.d.
I. Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente307300436Bankkosten
J. Overige lasten--1.661
TOTAAL LASTEN42.10565.92769.167
RESULTAAT (BATEN MINUS LASTEN)6.165-1.428
Toelichting punt D

In 2018 had de Kerk van de Nazarener Purmerend geen betaalde predikant in dienst. De gemaakte kosten betreffen vergoeding voor sprekers van buiten de eigen gemeente.